top of page

De Quickscan

DE QUICKSCAN

WEET WAT ER SPEELT

Om duurzame inzetbaarheid tot in de haarvaten van organisaties door te laten dringen zijn betrokkenheid, commitment, draagvlak en aansluiting met de doelgroep van doorslaggevend belang.

Om de eerste stap te zetten tot realisatie van deze voorwaardelijke succesfactoren, starten we met een nulmeting. Deze meting bestaat uit:

  • inspiratie- & ophaal sessies 

  • individuele interviews met verschillende stakeholders 

  • inventarisatie van het huidige aanbod aan bewustwording maatregelen 

 

Tijdens de nulmeting stellen we de verschillende belangen vast. De doelgroepen worden gedifferentieerd op basis van testimonials en praktijkverhalen. Verder bepalen we de gewenste tone-of-voice en de rolverdeling (bottom-up, top-down of een combinatie van beiden). Tot slot inventariseren we de aansluiting van het huidige interventiepalet op de bewustwording en de verschillende behoeften medewerkers.

 

Daaruit voortvloeiend maken we een plan van aanpak. Hierin waarborgen we de verschillende belangen en brengen we de doelgroep naar de bewustwording interventies (en niet

andersom...). Het actieplan zal gericht zijn op bewustwording en zal voorwaardenscheppend zijn ten aanzien van vervolgacties.

“Al met al kunnen inzetbaarheid-investeringen worden gezien als een vorm van verantwoord werkgeverschap en een middel om het welzijn van zowel werknemers als werkgevers te vergroten” (Akkermans, Forrier & de Cuyper, 2014). Duurzame inzetbaarheid als gedeeld thema van alle bovengenoemde stakeholders, verdient het om als een business case behandeld te worden. Daar hoort bij dat we het effect van de verscheidene bewustwording interventies in de uitvoeringsfase meten. Het ROI meten we door middel van vooraf vastgestelde KPI’s.

 

We delen de resultaten met de stakeholders door middel van geanonimiseerde en geaggregeerde managementrapportages. Op deze werkwijze kunnen we aan de juiste knoppen draaien om bewustwordingsinterventies en communicatie daaromtrent te optimaliseren en daarmee de kwaliteit en continuïteit te waarborgen.

MEER CONSULTANCY & ADVIES​​
 
OVERIG

Alle details weten? Vraag maar raak.

We leggen je alles rustig uit. Zullen we even bellen of een afspraak maken?

Bij het Sectorfonds Zorgverzekeraars Nederland is het project ‘Werk aan Leuk Werk’ opgestart. Om het project optimaal af te stemmen op de betrokken zorgverzekeraars zijn we gestart met een Quickscan waarin we hebben vastgesteld wat er beschikbaar is aan HR-documenten, instrumenten en interventies, systemen voor functionerings- en beoordelingsgesprekken en beschikbare communicatiekanalen.

DE QUICKSCAN IN

DE PRAKTIJK?

Casus
Wat we nog meer doen

Meer weten? Kom maar door.

Geef ons even een seintje. Dan praten we je helemaal bij.

bottom of page